ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565